بازرسی قبل ازحملPre Shipment Inspection – PSI

عبارت است از کلیۀ فعالیت های مربوط به تصدیق کیفیت، کمیت و قیمت شامل نرخ ارز، شرایط مالی و یا ارزش گمرکی و طبقه بندی کالایی که می باید به قلمرو گمرک کشور خریدار صادر شود. به عبارتی دیگر بازرسی قبل از حمل فعالیتی است که یک سازمان بازرسی کننده مستقیماً توسط یک وارد کننده ( سازمان دولتی ، شرکت یا سایر متقاضیان ) یا توسط کشور وارد کننده، جهت کنترل مشخصات اختصاصی کالا به کار گمارده می شود.

گواهینامه بازرسی  COI – Certificate Of Inspection

عبارت است از سندی که پس از انجام و تکمیل حدود و دامنه بازرسی پس از دریافت ند حمل (بارنامه یا راه نامه) روی سربرگ رسمی سازمان بازرسی کننده صادر می شود و طی آن انطباق کمیت، کیفیت، بسته بندی و سایر خصوصیات کالای بازرسی شده با مشخصات مندرج در قرارداد بازرسی تصدیق می گرددو

کالاهای مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد برای واردات

عبارت است از کالاهایی که براساس مصوبات شورای عالی استاندارد ، هیأت وزیران و قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی، اجرای استاندارد آنها برای واردات اجباری اعلام شده و از این پس به جهت رعایت اختصار، کالاهای مشمول استاندارد نامیده می شود.

مجموعه کالاهای مشمول استاندارد در قالب یک فهرست بر حسب ردیف های تعرفه در پایگاه اطلاع رسانی سازمان به آدرس http://www.isiri.gov.ir/ و هم چنین در ادارات کل استاندارد استانها و کلیه گمرکات  کشور موجود است.

توانمندی:­

  • بازرسی انواع کالاهای وارداتی و صادراتی داخل و خارج کشور
  • بازرسی­های بانکی در حوزه LC و IC
  • بازرسی مواد معدنی
  • بازرسی قبل از حمل (PSI)، بازرسی مواد اولیه و …
  • نظارت بر انجام آزمون در محل سازنده و آزمایشگاه و صدور گواهی انجام آزمون
  • بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولید داخل و واحدهای صنفی
  • بازرسی کمی و کیفی از اقلام بسته بندی در صنایع پتروشیمی و سایر صنایع وابسته