بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی

بطور کلی طرف های درگیر در بازرگانی خارجی شامل بازرس، خریدار، فروشنده، فوروادر، شرکت حمل و نقل و بیمه می باشد که خریدار پس از انتخاب کالا و فروشنده، اخذ پروفورما از فروشنده و گشایش اعتبار اسنادی با آگاهی از شرایط ورود کالا اقدام به واردات کالای مورد نظر به کشور می نماید در این ارتباط نکته قابل اهمیت است که به لحاظ الزام مطابقت های کلای تولید شده و یا در حال تولید یا شرایط خرید، شرکت بازرسی از طرف خربدار انتخاب شده و به عنوان یک شرکت بی طرف می بایست، از مجموعه بازدید به عمل آورد. لذا نحوه خدمات بازرسی در اسناد خرید و اعتبار اسنادی شامل: قرارداد خرید، قرارداد بازرسی و شرایط پروفورما بسیار اهمیت داشته و خریدار می بایست با آگاهی کامل مشخصات کمی و کیفی کالا را دقیقا درج نموده و درارتباط با کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری برای واردات استانداردهای ملی یا استاندارد مورد قبول موسسه استاندارد در قرارداد خرید، اعتبار اسنادی و قرارداد بازرسی نیز موظف است با توجه به مفاد قرارداد خرید، اعتباراسنادی و قرارداد بازرسی و سایر مدارک خرید نسبت به انجام بازرسی کالا اقدام نماید.  

 

 

ادارات کل موسسه استاندارد در کلیه استان های کشور خصوصا مبادی ورود به کشور تواما با همکاری نزدیک با گمرک جمهوری اسلامی ایران بر امر کیفیت کالاهای واراتی و صادراتی چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم نظارت مینماید و با بکارگیری آزمایشگاه های متعد تحت نظر و با همکاری بر اساس استاندارد های تدوین شده ملی و یا بین المللی ارزیابی کیفی کالاها را انجام می دهند.

بر اساس خط مشی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (بر اساس وظایف قانونی) کیفیت ورود کالا وارداتی و کشور و بعضا صادراتی می بایستی براساس معیارهای مدون که همان استانداردهای ملی و بین المللی است ارزیابی و در صورت صحت امر مجوزهای لازم صادر می  گردد. انجام این عمل (ارزیابی کیفیت کالا) بخش عمده ای از آن تعیین شده عملیات بازرسی قبل از حمل کالا را در جهت صادرات و یا واردات کالا اعمال می نماید.

اگر شرکت ارتقا گستر پویا با آزمایش کالا در محل کارخانه سازنده یا در یک آزمایشگاه مستقل و تحت نظارت خودش به این نتیجه برسد که مشخصات کالای وارداتی با استاندارد ملی و بین المللی مطابقت دارد و در آن صورت مطابقت دارد و در آن به صورت گواهی تطابق کالا را بر روی فرم ویژه ای که توسط موسسه استاندارد تهیه و تاکید شده است، صادر می نماید. این فرم مخصوص گواهی بازرسی باCOI نام دارد.

بنابراین صدور گواهیCOI توسط یک شرکت بازرسی مجاز، به این معنی است که کالای وارداتی به ایران از نظر کیفیت کنترل شده و مطابق با استاندارد ملی و بین المللی مورد قبول موسسه می باشد. بنابراین پس از ورود این قبیل کالاها به ایران، موسسه استاندارد مجوز های لازم را جهت ترخیص کالا از گمرک صادر خواهد کرد.