تایید نوع

در فرایند تایید نوع، ارزیابی انطباق محصول با استانداردهای مرتبط به وسیله نمونه برداری و انجام آزمون به منظور اثبات ادعای پدیدآورنده محصول انجام گردیده و پس از اثبات تطابق با الزامات، برای محصول گواهینامه تایید نوع صادر می گردد.در واقع تائید نوع خودرو رویه ای است که بر اساس آن مرجع تائید گواهی می دهد نوعی از وسیله نقلیه، سیستم، قطعه یا مجموعه فنی مجزا، الزامات فنی و مقررات اجرایی مربوط به استانداردها را برآورده می سازد.

تایید نوع خودرو:

شرکت بازرسی مهندسی ارتقا گستر پویا دارای گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی از سازمان ملی استاندارد ایراندر زمینه  صدور گواهینامه تایید نوع(خودروهای وارداتی و تولید داخل) و  همچنین كنترل تطابق تولیدوسایل نقلیه تولید داخل به منظور حصول اطمینان از تداوم تولید محصول طبق شرایط و ویژگیهای نوع تائید شده براساس استاندارد ملی ایران به شماره 6924 فعالیت می نماید.


از نتایج تایید نوع خودرو میتوان به حصول اطمینان از رعایت ویژگیهای ایمنی، زیست محیطی و عملکردی در طراحی و ساخت آن اشاره کرد. تایید نوع با انجام آزمونها، بررسی و تحلیل مدارک و گزارشات آزمونها و همچنین بازرسیهای ادواری از فرایندهای خط تولید صورت می گیرد.

تلاش ما بر این است که با بهره گیري از دانش روز و نیروهاي متخصص و آموزش دیده و با تهیه گزارشات تحلیلي کیفي، به عنوان معتمدي امین و آگاه، در اعتلا و ارتقاء کیفي محصولات و خدمات صنعت خودروي کشور نقش موثري ایفا نمائیم.

بازرسی تطابق تولید

پس از صدور گواهی تایید نوع این شرکت در یک دوره بازرسی نسبت به انجام بازرسی ادواری تطابق تولید به دو شکل برنامه ریزی شده و تصادفی اقدام میکند. بازرسی ادواری تطابق تولید واحد تولید کننده شامل ممیزی تطابق تولید وتوانایی تضمین کیفیت می باشد. بازرسی تطابق تولید در واحد تولیدی برانطباق طرح های کنترل مربوطه با فرآیندهای جاری استوار بوده و اعمال طرحهاي کنترل تطابق تولید را با استفاده از مشاهده و بازرسی واحدهای کنترل تطابق تولید تایید واثبات می نماید.

 

تائید نوع و تطابق تولید موتور سیکلت:

دسته بندي و تعيين الزامات بازرسي و روش آزمونجهت تایید نوع انواع وسایل نقلیه موتوری دو،سه یا چهارچرخ ویا دارای چرخ دوقلو و سایر مواردی که برای حرکت در جاده در نظر گرفته شده اند و نیز اجزا و قطعات فنی مجزای آن وسایل نقلیه

شرکت بازرسی مهندسی ارتقا گستر پویا دارای گواهینامه تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی از سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه تائید نوع موتور سیکلت ، فعالیت خود را در این حوزه آغاز نموده است. این شرکت در زمینه اجرای استانداردهای تشویقی و اجباری تائید نوع موتورسیکلت در کشور ضمن اجرای فرایند تائید نوع (T.A)  به بررسی تطابق تولید موتورسیکلت‌ها(COP) براساس استاندارد 7558  می‌پردازد.

این شرکت از طریق بازرسی های ادواری جهت اطمینان از تطابق تولید و بر اساس برنامه کنترل تولید کننده از برقراری دو شرط کلیدی زیر اطمینان حاصل می یابد:

  • حصول اطمینان از برقراري سیستم اعمال کنترل هاي لازم وکافی به منظور تضمین تطابق کلیه محصولات با نوع تائید شده که باید پیش از صدور تائیدیه محرز گردد.
  • تداوم مستمر کنترل ها و اطمینان از اثر بخشی سیستمهاي کیفیت درطول مدت اعتبار تائیدیه فعالیت هاي تطابق تولید بسیار وابسته به شرایط خاص و انحصاري هر تولید کننده می باشد.